Uncategorized

ปลอดภัยหายห่วง

ปลอดภัยหายห่วง ทุกกระบวนการติดตั้ง ทีมช่างมีการฆ่าเชื้อเสมอ????????
????ใส่ถุงมือ ????ใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อความปลอดภัยให้คุณลูกค้า ทีมช่างมืออาชีพรักษาความสะอาด
ใช้สินค้าอย่างอุ่นใจ ลดการสัมผัสประตู เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส???? เพื่อสุขอนามัยที่ดี????

FYI. หากลูกค้าที่ติดไปแล้วทำความสะอาดกลอนดิจิตอลของท่าน ควรฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผสมแล้วไปที่ ‘ผ้า’ แต่พอเหมาะ ระวังด้านหลังตัวเครื่องเป็นพิเศษ ลูบเพียงเบาๆ ก็เพียงพอค่ะ ระวัง‼ ????อย่าให้เข้ารางถ่าน ????รูน็อตต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *